C
/2013 V1 Boattini


  

Af(Rho)  R 10.000 Km

                                                                     AFRHO         LOG
COMETA        UTC                   DELTA    r     AP "   MAG   RSR    CM        AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
 • C/2013 V1     28/11/2013 21:25:59    1.59   2.48  17.39  14.76    8    184    23  2.265  213
 • C/2013 V1     01/12/2013 22:44:10    1.56   2.45  17.70  15.07    8    131    16  2.117  213
 • C/2013 V1     04/12/2013 21:56:09    1.53   2.42  17.97  14.70    7    175    24  2.244  213
  C/2013 V1     11/12/2013 20:13:50    1.49   2.36  18.47  14.71    8    156    20  2.193  213
  C/2013 V1     22/12/2013 18:37:01    1.47   2.27  18.82  14.66    9    145    17  2.161  213
  C/2013 V1     28/12/2013 20:50:39    1.47   2.22  18.77  14.49    7    164    22  2.214  213
  C/2013 V1     12/01/2014 19:24:20    1.53   2.10  18.06  14.51    7    155    23  2.189  213

  C/2013 V1     25/01/2014 20:47:48    1.62   2.00  17.05  14.45    9    168    20  2.225  213
   

   

  FOTOMETRIA MULTIBOX
  CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R (FILTRO R) (FILTRO V) (FILTRO B)
   
                                     10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   RSR   FC   COD
  OBJETO        FECHA      HORA        +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM
  ------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
  C/2013 V1     28/11/2013 21:25:59  15.16  14.59  14.38  14.29  14.23  14.22   8.1  17.2  213
  C/2013 V1     28/11/2013 21:25:59*  0.03   0.05   0.10   0.13   0.18   0.25     5   3.7  CMC
  C/2013 V1     01/12/2013 22:44:10  15.49  14.83  14.71  14.77                 8.0  17.2  213
  C/2013 V1     01/12/2013 22:44:10*  0.00   0.00   0.00   0.00                   1   2.8  USN
  C/2013 V1     04/12/2013 21:56:09  15.22  14.50  14.24  14.12  14.05  14.04   7.4  17.8  213
  C/2013 V1     04/12/2013 21:56:09*  0.05   0.05   0.07   0.08   0.09   0.12     5   3.9  USN
  C/2013 V1     11/12/2013 20:13:50  15.10  14.56  14.37  14.32  14.35  14.44   7.9  16.9  213
  C/2013 V1     11/12/2013 20:13:50*  0.03   0.02   0.04   0.05   0.07   0.13     5   3.8  CMC
  C/2013 V1     22/12/2013 18:37:01  15.06  14.54  14.35  14.25  14.25  14.25   8.5  17.4  213
  C/2013 V1     22/12/2013 18:37:01*  0.03   0.05   0.03   0.03   0.05   0.02     4   3.6  CMC
  C/2013 V1     28/12/2013 20:50:39  15.03  14.40  14.09  13.86  13.71  13.54   7.3  16.9  213
  C/2013 V1     28/12/2013 20:50:39*  0.03   0.03   0.02   0.08   0.11   0.11     4   3.8  CMC
  C/2013 V1     12/01/2014 19:24:20  14.93  14.35  14.14  14.06  14.10          6.8  16.2  213
  C/2013 V1     12/01/2014 19:24:20*  0.02   0.05   0.08   0.05   0.10            3   2.7  USN
  C/2013 V1     25/01/2014 20:47:48  14.84  14.25  14.04  13.97  13.93  13.94   8.6  17.3  213
  C/2013 V1     25/01/2014 20:47:48*  0.03   0.06   0.08   0.09   0.09   0.10     5   3.8  CMC
  ASTROMETRIA
   
    
      CK13V010  C2013 11 28.89208 04 20 12.41 -11 05 28.8          15.1 N      213
      CK13V010  C2013 11 28.89501 04 20 12.02 -11 05 26.8          15.2 N      213
      CK13V010  C2013 11 28.89597 04 20 11.91 -11 05 25.4          15.3 N      213
      CK13V010 KC2013 12 01.92854 04 14 00.26 -10 13 00.0          17.2 N      213
      CK13V010 KC2013 12 01.94149 04 13 58.60 -10 12 45.2          17.2 N      213
      CK13V010 KC2013 12 01.98607 04 13 53.09 -10 12 00.5          16.2 N      213
      CK13V010  C2013 12 04.91345 04 07 46.22 -09 16 11.3          15.3 N      213
      CK13V010  C2013 12 04.91438 04 07 46.09 -09 16 09.7          15.2 N      213
      CK13V010  C2013 12 04.91620 04 07 45.87 -09 16 08.2          15.2 N      213
      CK13V010  C2013 12 11.83569 03 53 04.53 -06 45 15.3          15.1 N      213
      CK13V010  C2013 12 11.84844 03 53 02.87 -06 44 57.1          15.1 N      213
      CK13V010  C2013 12 11.84929 03 53 02.76 -06 44 56.0          15.1 N      213
      CK13V010  C2013 12 22.76218 03 30 33.84 -02 00 40.5          15.1 N      213
      CK13V010  C2013 12 22.78339 03 30 31.33 -02 00 05.0          15.1 N      213
      CK13V010  C2013 12 22.78505 03 30 31.13 -02 00 02.5          15.0 N      213
      CK13V010  C2013 12 28.86535 03 19 06.68 +00 55 43.0          15.0 N      213
      CK13V010  C2013 12 28.86617 03 19 06.66 +00 55 44.1          15.1 N      213
      CK13V010  C2013 12 28.87552 03 19 05.58 +00 56 01.1          15.0 N      213
      CK13V010  C2014 01 12.80307 02 56 41.40 +08 28 01.6          14.9 N      213
      CK13V010  C2014 01 12.81039 02 56 40.84 +08 28 15.5          14.9 N      213
      CK13V010  C2014 01 12.81222 02 56 40.80 +08 28 18.3          14.9 N      213
      CK13V010  C2014 01 25.85677 02 44 38.39 +14 57 56.2          14.8 N      213
      CK13V010  C2014 01 25.86806 02 44 37.87 +14 58 16.2          14.8 N      213
      CK13V010  C2014 01 25.87304 02 44 37.71 +14 58 24.8          14.9 N      213