WINSCAN 

Winscan és un programa que ens permetrà realitzar preses en Driftscan, ho podrem trobar en : http://www.driftscan.com/download.htm on trobarem també, molta documentació referent a les múltiples possibilitats que ens ofereix aquest programa. 
Destacarem dos mètodes

FASTSCAN :


    Aquest mètode permet escanejar, o en altres paraules obtenir "traços estel·lars" de tots els estels del camp per temps indefinit, mantenint el telescopi amb el motor de HR encès. Molt útil per poder capturar tots aquells esdeveniments fotomètrics que per la seva brevetat podrien passar inadvertits durant la descàrrega de les imatges, com per exemple ocultacions d'estels per asteroides.


DRIFTSCAN :


Aquesta metodologia fa el contrari de l'anterior, permet obtenir imatges puntuals a partir de deixar el telescopi amb el motor de HR completament parat. Encara que per obtenir bons resultats és imprescindible orientar la càmera CCD amb precisió, en un angle de 270º. (en una muntura de forqueta apuntant al sud els cables d'una CCD sbig han de sortir cap a l'est )

Pagina principal del programa

En iniciar el programa aquest buscarà automàticament la CCD, pot ser que ens demani on s'allotgen els drivers de la CCD

 

En la pestanya Settings Temperature fixarem la temperatura de refredament i clicarem el botó change setpoint
Acordem-nos de clicar On en Temperture regulation (les pestanyes s'han de minimitzar clicant sobre Hide)
 


Fastscan (modalitat adequada per a l'observació d'ocultacions estel·lars per asteroides )


Aquesta opció se selecciona en la pestanya settings, en aquesta modalitat, hem de tenir el motor del telescopi activat, d'aquesta manera podem escanejar el mateix camp per temps gairebé indefinit, mantenint-se els estels dins del camp durant tot el procés.
Exemple de configuració de la manera FastScan

   VELOCITAT D'ESCAN : 
    En Estafi per line, triarem la velocitat d'escaneig, aquesta depèn en gran mesura de la magnitud de l'estel, però també va en funció de la resolució temporal que necessitem. Cal adonar-se que la velocitat d'escaneig juntament amb el nombre de línies que programem "Number of lines to read" determina la durada de la imatge o dit d'una altra manera, el temps que estarem capturant el traç de l'estel. En "Estafi for the Whole image" ens indicarà precisament el temps d'exposició total. Es recomana tenir marcada la opcio No error compensation.
BINNING VERTICAL:
    El programa permet diverses maneres de binning, però es fa especial relleuen la modalitat de binning vertical, doncs amb aquesta modalitat s'aconsegueix augmentar molt el contrast en els esvaïments provocats pel pas de l'asteroide el que fa augmentar la precisió a l'hora de determinar que píxel s'ha produït. També minimitza el problema que l'estel es mogui pel xip durant l'escanejat.
Per a càmeres *CCD com la ST8 un valor de binning vertical entorn de 50 sembla l'adequat, per la ST7 i ST9 provar amb un valor proper a 25 .
STROBE:
    Aquesta funció s'usa per conèixer la posició exacta de l'estel del nostre interès i verificar que no s'hagi mogut durant l'escaneig.
És important conèixer aquesta dada, ja que el temps calculat per a l'ocultació és dependent de la posició de l'estel en el xip.


 


Driftscan 


    Aquesta opció se selecciona, en la pestanya settings. Aquesta modalitat permet obtenir preses puntuals amb el motor del telescopi completament parat, però requereix tenir la CCD ben orientada i amb molta precisió en un angle de 270 graus.
    Les imatges seran tan llargues com el nombre de línies hàgim programat en Number of lines to read. Haurem de dir-li que focal exacta té el nostre sistema òptic, així com la declinació de l'objecte que volem fotografiar, amb aquestes dades el programa seleccionarà automàticament la velocitat d'escaneig per línia adequada.

Exemple d'imatge obtinguda amb aquesta tècnica. 


Standar 


    Aquesta opció se selecciona en la pestanya settings. És la modalitat, per realitzar preses normals. Simplement hem de dir-li el temps d'exposició i triar el tipus de binning que vulguem usar.

 


Obtenció de resultats (ocultació d'estels per asteroides)


      Per al càlcul d'ocultacions d'estels per asteroides es recomana usar el mètode Fastscan, activant a més les opcions de vertical binning i strobe.
    En una imatge Fastscan , a cada línia li correspon un temps diferent, i a més, aquest varia segons sigui la posició de l'estel en el xip. Per això hem d'assegurar-nos de conèixer bé la posició de l'estel a l'inici de l'escaneig i assegurar-nos que no es mogui durant el mateix.
    Per assegurar el primer, usem Strobe , per garantir els segons, usem el binning vertical.

Veure exemple de configuració.

    Per conèixer la posició de l'estel durant l'escaneig, programem que FastScan ens produeixi 10 "centelleigs" en les 100 primeres línies (separats per tant 10 línies) . En aquest cas es produeixen diversos pics de màxima intensitat en els pixels 19 29 39 49 59 69 .... i això ens indica precisament que l'estel aquesta situada en la línia nº 9

(ens ajudem de l'opció Graph de Maxim DL per generar aquest tipus de gràfiques )

    Després analitzem els últims 10 pics i veiem que es produeixen en 2919, 2929, 2939 .... 
amb el que garantim, que no s'ha mogut l'estel de la seva posició durant l'execució de la imatge.
 

    També podem exportar aquestes gràfiques a una fulla Excel, per així sincronitzar-les amb les dades que genera Winscan. Per accedir a elles cliquem en evaluateTime Stamp file i se'ns obre un menú nou TimeStampForm , on fent clic en file obrirem l'arxiu .tsf amb  Load raw data form file, després cliquem Show Data i ens apareixen les dades (ull no és immediat).
    En aquest arxiu apareix la informació dels temps corresponents a cada línia d' scan


 

  En aquest exemple concret he usat una *ST8-XME , amb binning vertical de 51 pixels, i Strobe en les 100 primeres i últimes files.
Com la càmera té 1020 pixels verticals, això fa que en realitat tinguem solament 20 pixels verticals (1020 / 51=20), i com l'estel a escanejar l'hem deixat aproximadament en el mitj del xip, aquest hauria d'estar aproximadament sobe el píxel nº 10. Però per conèixer exactament on es l'estel i els temps exacte a aplicar a cada línia, hem de fer coincidir els centelleigs strobe programats en les línies 10, 20, 30, 40, 50, etc amb els valors dels pixels on s'han produït els pics de major intensitat. En aquest cas, els centelleigs o strobes es corresponen clarament amb els pixels 19, 29, 39,49 etc que és on realment s'ha produït el màxim increment de lluentor,(valors 3579 , 3334 ...marcats en vermell en aquest exemple) indicant clarament en què píxel se situa l'estel. 
    Fixem-nos que per conèixer en temps en segons d'un esdeveniment, com la desaparició d'un traç, abans hem d'esbrinar en quin píxel estava l'estel per descomptar la seva posició en la taula de temps. En aquest exemple l'estel aquesta en el píxel nº 9 (ho sabem pel centellegs en 19 29 39 etc ) pel que hem de restar 9 pixels per buscar quins temps li correspon a cada linia. 
 


    Per veure en quin píxel ha succeït la caiguda de lluentor de l'estel i en quin altre ha succeït la recuperació d'aquesta, ens podem ajudar de la funció Graph de Maxim DL, que a més ens permetrà exportar els resultats a una fulla excel. Però una vegada conegut el píxel en què s'ha produït la caiguda de llum, haurem de restar 9 (la posició de l'estel en aquest exemple) i mirar a quina línia de temps correspon.
 


 

     Per últim, per conèixer l'hora de les efemèrides, haurem de sumar aquest temps a l'hora d'inici de la imatge Fits (informació que trobarem en la capçalera fits de la imatge.)  En realitat per a un bon mesurament, hauríem de mesurar l'ample de l'ocultació en el valor mitjana entre els valors de l'ocultació i els valors abans i després de l'ocultació, en aquest cas 1657

Gràfica exportada a Excel
 

    Per conèixer amb precisió de subpixels el moment d'ocultació i reaparició de l'estel, podem procedir de la forma següent:
    Calculem la tendència dels pixels del moment de baixada, i també la tendència dels pixels en el moment de la recuperació. Per a això cliquem en la gràfica i anotem els punts involucrats per posar-los a la fórmula Excel

Fulla Excel per calcular els resultats amb FastScan.

Fulla excel per calcular els resultats amb Drifscan .

 


 

Scripts 


Per carregar un script en winscan cliquem en view Command file Interpreter , la qual cosa ens obre un nou menú  Load Command File . En aquest nou menú carreguem l'arxiu de text amb el boton Load Command File i ho fem córrer clicant en el botó Run Command FileExemple de script per fastscan amb espera  de temps

// Primera part del nome del archiu
var Nom = asteroide
// Nom de archiuo complet
var NomFichier = asteroide
// Temps total de la adquisició en minuts
var temps = 5
// temps per linea en milisegons
var shiftT = GetSettings1 ReadOutTimeSpeckle
shiftT = InputBox3 "Temps per linea en milisegons" "valor per defecte :" floor * shiftT 1000
temps = InputBox3 "duracio de la toma en minuts" "valor per defecte :" temps
var nbeligne= floor / * * temps 60 1000 shiftT
// cambiar la linea si fuera necesario
var NbeligneStampDataIni = GetSettings1 MaxTimeStampData
if <= NbeligneStampDataIni nbeligne
{
SettingsChange MaxTimeStampData floor + nbeligne 10
}
var NbeligneStampData = GetSettings1 MaxTimeStampData
Nom = InputBox3 "Nombre del asteroide" "valor por defecto :" Nom
NomFichier = stringcatall Nom "_" nbeligne "Lineas_" shiftT "ms.fit" null
var shifttimeSEC = / shiftT 1000
ShowMessage stringcatall "tiempo por linea : " shiftT " milisegundos" null
ShowMessage stringcatall "Duracion : " temps " minutos" null
ShowMessage stringcatall "Nombre del fichero : " NomFichier null
SetNumberLinesSpeckle nbeligne
SetExpTimeLineSpeckle shifttimeSEC
var NumLigneStrobeAgain = floor - nbeligne 100
SettingsChange StrobeAgainLine NumLigneStrobeAgain
SetFileNameNextImage NomFichier

WaitUntilTimeReached 17:04:00.0
TakeFastScanImage
// Restablecer el valor predeterminado de los archivos NBE línea de "sello"
SettingsChange MaxTimeStampData NbeligneStampDataIni
end
Mas  información en Francés en :

http://astrosurf.com/astrofil/CadreOccultations.html

http://astrosurf.com/jvastro/incrusteur.htm