Programació de captura de imátges CCD

    En aquesta pestanya, programarem el número, i tipus d'imatges, que volem realitzar per a un objecte en concret. Guardarem els diferents scripts que realitzem, per a poder relacionar-los posteriorment amb cadascun dels desplaçaments del telescopi o gotos que tinguem programats en la pestanya Programació dels desplaçaments del telescopi "GOTO"

    Es possible també usar únicament aquesta pestanya, per a realitzar imatges CCD en directe, sense programar tasques en la resta de pestanyes.

ccd.png

Vegem un exemple i els passos a seguir.

En aquest exemple hem programat una seqüència, en concret de 5 preses de 1200 segons cadascuna i amb un filtre concret. Una vegada programada, la guardem amb un nom, per a després poder-la relacionar amb l'objecte al qual s'ha realitzat el goto. Diferents objectes o "Gotos" poden usar el mateix script d'imatges però sovint ens interessarà que cada objecte tingui un nombre d'imatges diferents, o amb diferents filtres o que les imatges es guardin en carpetes diferents, per la qual cosa el més normal és fer i assignar diferents Scripts CCD per a cadascun dels diferents objectes o "Gotos" programats.

Vegem els passos a seguir per a crear un Script CCD
    

1º  CCD

    Seleccionem el CCD amb la qual volem treballar

AC
    Seleccionem la roda de filtres que volem usar.

Refrigerador

    Si marquem el botó Refrigerador forcem al fet que no comenci l'exposició de la imatge, fins que no s'aconsegueixi la temperatura indicada

Paràmetres de la captura

Exposició:

     Seleccionem el temps d'exposició

Filtre:

     Selecionem el Filtre a usar.

Compte:

     Fixem el nombre d'imatges

Retard:

     Aquí posem el retart en segons, entre imatges

Tipus:

    Triem entre Light Bias Darks Flats segons correspongui al tipus d'imatges a realitzar.

Agrupament:

   Triem entre els diferents binnings possibles 1x1 2x2....

Paràmetres del fitxer


Prefix:

    Posem el nom de l'objecte que capturarem, marcarem els botons Filter Duration i TS i se'ns creessin carpetes amb el nom del filtre usat i en la imatge figurarà el temps d'exposició i el tipus d'imatge.

Directori:

    Aquí li indicarem en quina carpeta del disc dur volem que es guardin les imatges.

Puja:

    Ens dóna a triar si volem que les imatges es guardin en l'ordinador Client (client) en el Local (Local) o en el dos. En aquests casos caldrà indicar-li també la direcció de l'ordinador Local. Ull, per ordinador Local s'entén el que aquest connectat directament a la càmera i al telescopi, no al qual podem usar nosaltres a casa connectats remotament com a Client.

Desviació del guiatge:

    Permet repetir el procés si el guiat es desvia més que el valor prefixat

  Enfocament automàtic si HFR:

    Inicia el procés d'enfocament en cas de superar-se el valor fixat

Inversió del meridia si Ha:

    Inicia el procés  de canvi  de meridià en cas de superar-se el valor fixat
 
+  
  

Clicarem en+ per a introduir els temps d'exposició i els filtres corresponents per a cada tasca.

Finalment guardarem el Script CCD marcant damunt de la icona
amb el dibuix de la disquetera.

Una vegada programats i guardats tots els script CCD no és necessari que cap figuri en la taula, aquests apareixeran de nou automàticament, a mesura que els "gotos" als diferents objectes, es vagin realitzant, després d'inicar una sessió
.

    Podrem iniciar un Script CCD marcant el botó Play   situat sota la taula de programació.

    Per a iniciar una sessió de treball completa amb els seus respectius Gotos, no ho farem des d'aquí, sinó des de la pestanya Programació dels desplaçaments del telescopi "GOTO"